Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Μετόχι της Μονής Παντελεήμονος στον Γαλατά της Πόλης φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα

10/08/2017
#

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Μετόχι της Μονής Παντελεήμονος στον Γαλατά της Πόλης

φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 9ην  Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος καί ἐξ Αὐστραλίας.

         Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τόν Παναγιώτατον προσεφώνησε δι’ ἐνθέρμων λόγων τιμῆς καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τήν κοινήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς ὁ Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος κ. Τιμόθεος, διαβιβάσας καί τά σέβη τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐλογίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, διακονήσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Μετοχίῳ αὐτῆς, εἴτα δέ ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, ἐξάρας τήν οἰκουμενικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, καί  ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου. 

amen.gr